ЗАТВЕРДЖЕНО:                                            

                                                                                Рішенням Печенізької                                       

                                                                                районної ради Харківської                            

                                                                                області від 20.08.2015                                    

                                                                                (XLV сесія VI скликання) 

                                                                                Голова Печенізької

                                                                                районної ради  

                                                                                ___________ О.В.ДАЦУН                             

 

 

 

СТАТУТ

ПЕЧЕНІЗЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ДИТЯЧИЙ САДОК) № 2

ПЕЧЕНІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    смт Печеніги

2015

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Повна назва- ПЕЧЕНІЗЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ( ДИТЯЧИЙ САДОК ) №2 ПЕЧЕНІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі - дошкільний заклад) є комунальним дошкільним закладом створеним  на підставі   рішення XLV сесії VI скликання Печенізької районної ради Харківської області від 20.08 2015року.

Скорочене найменування: ПЕЧЕНІЗЬКИЙ ДНЗ № 2.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 62801, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ ПЕЧЕНІЗЬКИЙ РАЙОН ,СМТ. ПЕЧЕНІГИ, ПРОВУЛОК ГАГАРІНА , БУДИНОК №17

1.3.Засновником дошкільного закладу є  Печенізька районна рада Харківської області.   Здійснює фінансування   дошкільного   закладу,   його  матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує   будівництво  і  ремонт  приміщень,  їх  господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4.   Дошкільний   заклад   в   своїй  діяльності  керується Конституцією    України,    Законами    України "Про освіту",  "Про  дошкільну освіту", Положенням  про  дошкільний  навчальний  заклад  України (далі –Положення),   затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12   березня   2003року № 305,    іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.5.  Дошкільний  заклад  є  юридичною  особою, має печатку і штамп   встановленого   зразка,  бланки  з  власними  реквізитами, реєстраційний  рахунок  в  органах  Державного  казначейства.

 1.6.   Головною  метою  дошкільного  закладу  є  забезпечення реалізації   права   громадян   на   здобуття  дошкільної  освіти, задоволення  потреб  громадян  у  нагляді, догляді та оздоровленні дітей,  створення  умов  для  їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7.  Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних   завдань  дошкільної  освіти:  збереження  та  зміцнення фізичного  і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток  творчих  здібностей  та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 1.8.  Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність   

в межах компетенції, передбаченої    чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

 1.9.  Дошкільний  заклад  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

    - реалізацію  головних  завдань  дошкільної  освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту";

    - забезпечення  рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

    - дотримання     фінансової     дисципліни     та    збереження матеріально-технічної бази.

 1.10.  Взаємовідносини  між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

                II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  2.1. Заклад комплектується відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку дітей.

2.4. Дошкільний заклад має групи з денним  режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить до 20 дітей.

2.6. Для  зарахування  дитини  у  дошкільний заклад необхідно пред'явити:

       - заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

       - медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

       - медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

       - свідоцтво про народження дитини.

 2.7.  За  дитиною  зберігається  місце  у дошкільному закладі у  разі  її  хвороби, карантину,  санаторного  лікування,  на  час відпустки батьків або

осіб, які їх замінюють, а також у літній (оздоровчий) період (75 днів).

 2.8.   Відрахування   дітей   із   дошкільного  закладу  може здійснюватись у випадках:

        - за бажанням батьків, або осіб, які їх   замінюють;

        - на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що  виключає можливість  її    подальшого  перебування в дошкільному    закладі цього типу;

         - у  разі  несплати  без поважних причин  батьками або особами, які їх замінюють, плати  за харчування дитини протягом 2-х місяців.

 2.9. Термін  письмового  повідомлення  батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини становить не менш   10 календарних днів.

                     III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  3.1. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом  10,5 годин для груп з денним перебуванням. Вихідні дні - субота, неділя, святкові.

 3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

              - початок роботи о 07 год. 00 хв.

              - закінчення роботи о 17 год.30 хв.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 4.1. Навчальний  рік  у  дошкільному  закладі  починається  1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня  (оздоровчий  період)  у  дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану,  який  складається  на  навчальний  рік  та  період оздоровлення.

4.3. План роботи  дошкільного  навчального закладу схвалюється  педагогічною  радою  закладу,  затверджується керівником   дошкільного  закладу  і  погоджується  з управлінням освіти Печенізької  районної державної адміністрації .

4.4. У дошкільному закладі  визначена українська мова навчання і виховання дітей.

 4.5Дошкільний заклад працює за програмами рекомендованими Міністерством освіти і науки України  .

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙУ ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 5.1. Дошкільний навчальний заклад забезпечується продуктами харчування організацією, що постачає продукти, з якою  заключає договір відділ освіти  Печенізької  районної державної адміністрації Харківської області.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування дітей.

5.3. Контроль   за   організацією   та   якістю   харчування, вітамінізацією страв,  закладкою продуктів харчування,  кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку,    правильністю   зберігання,   дотриманням   термінів реалізації  продуктів  покладається  на  медичного  працівника  та керівника дошкільного закладу.

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Медичне   обслуговування   дітей   дошкільного   закладу здійснюється штатним персоналом.

6.2.   Медичний  персонал  здійснює  лікувально-профілактичні заходи,  в  тому  числі  проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль   за   станом   здоров'я,   фізичним   розвитком  дитини, організацією   фізичного   виховання,  загартуванням,  дотриманням санітарно-гігієнічних   норм   та   правил,   режимом   та  якістю харчування.

 6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує  належні умови    для    роботи    медичного    персоналу   та   проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 7.1.  Учасниками  навчально-виховного  процесу  у дошкільному закладі  є: діти раннього та дошкільного віку, керівник,  педагогічні  працівники, медичний працівник, помічники вихователів,  батьки  або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За   успіхи   у   роботі   встановлюються   такі   форми матеріального та морального заохочення:

         - преміювання;

         - подяки;

         -Почесні грамоти  відділу освіти Печенізької  районної державної адміністрації,  Печенізької  районної ради, Почесні грамоти  департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Почесні грамоти Міністерства освіти і науки, України.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

    - безпечні та   нешкідливі   для   здоров'я   умови  утримання, розвитку, виховання і навчання;

    - захист від будь-якої інформації,  пропаганди та агітації,  що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

    - захист від  будь-яких  форм експлуатації та дій,  які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного  насильства, приниження її гідності;

    - здоровий спосіб життя.

 7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

    - обирати і бути обраними  до  органів  громадського самоврядування закладу;

    - звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

    - брати  участь  в  покращенні  організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

    - відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

    - захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

     Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

    - своєчасно  вносити  плату  за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

    -своєчасно   повідомляти   дошкільний  заклад  про  можливість відсутності або хвороби дитини;

    - слідкувати за станом здоров'я дитини.

  7.5. На  посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається  особа,  яка  має  відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує  результативність  та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами  України "Про освіту",  "Про дошкільну освіту" іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

    - на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

    - брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

    - на  підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

   -проводити в установленому порядку  науково-дослідну,експериментальну, пошукову роботу;

    - вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

   -на соціальне  та  матеріальне  забезпечення  відповідно  до законодавства;

    - об'єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

    - на захист професійної честі та власної гідності;

    - інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

    - виконувати Статут, Правила  внутрішнього трудового  розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

   -дотримуватися педагогічної етики,норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

    - забезпечувати  емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм  експлуатації  та  дій,  які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

    - брати  участь  у  роботі  педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних   з підвищенням професійного рівня,педагогічної майстерності;

   -  виконувати накази та розпорядження керівництва;

   -  інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

 7.9. Педагогічні працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу та звільняються начальником відділу освіти, інші працівники - завідувачем.

 7.10.  Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя,фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

 7.11.  Працівники  дошкільного  закладу  у  відповідності  до статті   26   Закону  України  "Про  забезпечення  санітарного  та епідемічного благополуччя   населення"  проходять періодичні безоплатні  медичні  огляди.

 7.12.  Педагогічні  працівники дошкільного закладу підлягають атестації,  яка  здійснюється,  як правило, один раз на п'ять років відповідно   до  Типового  положення  про  атестацію  педагогічних працівників.

 7.13.  Педагогічні  працівники,  які  систематично  порушують Статут,  Правила  внутрішнього  розпорядку дошкільного закладу, не виконують   посадових   обов'язків,  умови  Колективного  договору (контракту)   або,  за  результатами  атестації,  не  відповідають займаній  посаді,  звільняються  з  роботи  відповідно  до чинного законодавства.

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 8.1. Управління   дошкільним   закладом   здійснюється відділом освіти Печенізької  районної державної адміністрації.

8.2. Безпосереднє  керівництво  роботою  дошкільного  закладу здійснює  його  завідувач,   який   призначається   і звільняється з посади відділом освіти Печенізької  районної державної адміністрації за погодженням із Печенізькою районною радою.

Керівник дошкільного закладу:

    - відповідає   за   реалізацію   завдань   дошкільної   освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту",  та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

    - здійснює  керівництво  і  контроль  за діяльністю дошкільного закладу;

    - діє  від  імені закладу, представляє його в усіх державних та інших   органах,   установах   і  організаціях,  укладає  угоди  з юридичними та фізичними особами за погодженням з відділом освіти;

    - розпоряджається  в  установленому  порядку  майном  і коштами дошкільного   закладу за погодженням з відділом освіти і  відповідає  за  дотримання  фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

    - приймає   на   роботу   та   звільняє  з  роботи  працівників дошкільного закладу;

    - видає  у  межах  своєї  компетенції  накази та розпорядження, контролює їх виконання;

    - розробляє та подає до відділу освіти штатний  розпис, який затверджується засновником;

    - контролює  організацію  харчування і медичного обслуговування дітей;

    - затверджує   Правила   внутрішнього   трудового   розпорядку, посадові  інструкції  працівників  за  погодженням з профспілковим комітетом;

   -  забезпечує  дотримання  санітарно-гігієнічних,  протипожежних норм  і  правил,  техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

   -  контролює  відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

    - підтримує  ініціативу  щодо  вдосконалення  освітньої роботи, заохочує    творчі    пошуки,   дослідно-експериментальну   роботу педагогів;

   -  організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

    - щороку звітує про навчально-виховну,  методичну, економічну і фінансово-господарську  діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

 8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада.

     До складу педагогічної ради входять: керівник,    педагогічні  працівники,  медичні  працівники,  інші спеціалісти.Запрошеними  з  правом  дорадчого  голосу можуть бути представники громадських  організацій,  педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

     Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

     Педагогічна рада закладу:

   -  розглядає  питання  навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

   -організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників,   розвитку   їх   творчої   ініціативи,  впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

   - приймає   рішення   з  інших  питань  професійної  діяльності педагогічних працівників.

     Робота  педагогічної  ради  планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

     Кількість  засідань     педагогічної     ради    становить не менше 4-х на рік.

8.4.  Органом  громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

 Кількість   учасників   загальних   зборів   від  працівників дошкільного закладу -11, батьків – всі бажаючі.

     Термін їх повноважень становить 1 рік.

     Рішення   загальних   зборів  приймаються  простою  більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

     Загальні збори:

    - обирають  раду  дошкільного  закладу,  її  членів  і  голову, встановлюють терміни її повноважень;

    - заслуховують  звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу  з  питань  статутної  діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

    - розглядають   питання   навчально-виховної,   методичної   та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

    - затверджують  основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

 8.5.  У  період  між  загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

     Кількість засідань ради визначається за потребою.

     Засідання  ради  дошкільного  закладу  є  правомірним, якщо в ньому  бере  участь  не  менше  двох  третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

     Рада  закладу  організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає  питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення  матеріально-технічної  бази,  поповнення й використання бюджету    закладу,   вносить   пропозиції   щодо   морального   і матеріального  заохочення  учасників  навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

                          ІХ. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1.Майно дошкільного закладу складають фонди та інші матеріальні цінності, що належать територіальній громаді в особі Печенізької  районної ради та передається закладу на правах оперативного управління.

9.2.Відповідно до чинного законодавства, дошкільний навчальний заклад користується земельною ділянкою,на якій розташований, несе відповідальність за раціональне її використання. 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

    - засновника;

    -районного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

    - батьків або осіб, які їх замінюють;

    - добровільні пожертвування і цільові  внески  фізичних  і юридичних осіб             на умовах визначених законодавством.

    - інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

 10.2.  Дошкільний заклад за погодженням з відділом освіти має право:

   -  придбавати,  орендувати  необхідне  йому  обладнання  та інше майно;

   - отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

   -  здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним  особам  для  провадження  освітньої діяльності згідно із законодавством;

  10.3.Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

 10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному       закладі       визначається       законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки  України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад. Бухгалтерський   облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Печенізької  районної державної адміністрації.

XІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 11.1.  Основною  формою  контролю  за  діяльністю дошкільного закладу  є  державна  атестація, що проводиться один раз на десять років  у  порядку,  встановленому  Міністерством  освіти  і  науки України.

 11.2.  Контроль  за дотриманням дошкільним закладом державних вимог  щодо  змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється  відділом освіти Печенізької  районної державної адміністрації.

 11.3.  Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом встановлюється засновником дошкільного закладу.


Ліцензія на провадження освітньої діяльності (висновок атестаційної комісії)


Перелік освітніх програм, за якими здійснює освітню діяльність Печенізький дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 2

 Молодший дошкільний вік (3-5 рік життя.) - за освітньою програмою «Дитина» від 2 до 7 років, рекомендованою Міністерством освіти і науки України ( лист МОН України від 09.11.2015 № 1/11-16163);

– Старший дошкільний вік (5-6(7) рік життя ) - за освітньою програмою «Впевнений старт» (Лист Міністерства освіти і науки України від № 1/11-7684 від 01.08.2017 року); 

- Гурткова робота за парціальної програою з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку « Про себе треба знати, про себе треба дбати», автор Л. Лохвицька, рекомендована Міністерством освіти і науки України ( лист ІІТЗО від 08.11.2013 №141/ 12-Г-632)


Територія обслуговування, закріплена за Печенізьким дошкільним навчальним закладом (дитячим садком)№ 2  


Ліцензований обсяг та фактична кількість вихованців, які навчаються в закладі

Потужність Печенізького дошкільного навчального закладу (дитячого садка) № 2 становить 36 вихованців

В 2017/2018 навчальному році в закладі виховується 26 дітей.


Мова освітнього процесу - українська


Наявність вакантних посад у закладі

Музичний керівник 0,5 ставки
Вихователь 0,75 ставки

 


Матеріально-технічне забезпечення закладу

Заклад розрахований на 36 чоловік. В будівлі садка є 2 групові кімнати, 2 кімнати відпочинку,  харчоблок, комора,  кабінет медичної сестри, ізолятор. Під час прогулянок за кожною групою закріплена територія, яка оснащена спортивним майданчиком та тіньовою альтанкою, пісочницями, різновисокими перекладинами, лабіринтом.


Результати моніторингу якості освіти

Результати моніторингу рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку

Навчальний рік

Кількість вихованців

Рівні розвитку вихованців

Низький

Середній

Достатній

Високий

2015-2016

7

-

3(42,8%)

2(28,5%)

2(28,5%)

2016-2017

8

-

2(25%)

3(37,5%)

3(37,5%)

  2018-2018 20        

Річні звіти про діяльність закладу

/1/z_v_i_t_kerivnika_2015-2016_n.r..docx

/1/z_v_i_t_kerivnika_2016-2017_n.r..docx


Правила прийому вихованців до Печенізького дошкільного навчального закладу (дитячого садка) № 2 Печенізької районної ради Харківської області

До закладу приймаються діти, яким на момент прийому виповнилося 3 роки.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу  здійснюється завідувачем протягом календарного року на підставі:

  • заяви батьків, або осіб, що їх замінюють;
  • медичної довідки про стан здоров'я дитини, з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
  • довідки про епідеміологічне  оточення дитини;
  • свідоцтва про народження дитини.

Під час прийому дитини завідувач забов'язаний ознайомити батьків, або осіб, що їх замініють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).


Читати далі -->